ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТІВ ІТ-АУДИТУ І СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.6-19

Ключові слова:

проєкт, управління проєктами, проєкти ІТ-аудиту, управління проєктами ІТ-аудиту, ІТ-аудит

Анотація

В умовах стрімкого розвитку інфраструктури і поглиблення інформатизації господарських процесів ефективність діяльності підприємств, установ та організацій дедалі більше залежить від інформаційних технологій, що використовуються в системах управління. На сьогодні середовище інформаційних технологій як структурна складова організації являє собою складну систему, яка об'єднує різноманітні інформаційні, програмні, технічні, людські й інші види ресурсів для досягнення цілей організації, підприємства чи установи. Це, відповідно, зумовлює зростання потреби у підвищенні ефективності й економічності використання інформаційних технологій, збільшення переваг і усунення недоліків від їх застосування, а також обґрунтування витрат на інформаційні технології. Для задоволення такої потреби все більшого значення набуває регулярне застосування в системі управління підприємства аудиту інформаційних технологій. Виконаний аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних вчених і дослідників у сфері ІТ-аудиту та управління проєктами ІТ-аудиту. Виявлено особливості проєктів ІТ-аудиту. На основі результатів аналізу особливостей проєктів ІТ-аудиту, проведена їх класифікація. Проаналізовано моделі, методи та механізми управління проєктами ІТ-аудиту. На основі аналізу виявлено їх слабкі сторони, визначено основні проблеми та чинники, що впливають на їх управління. Визначено, що проєкти ІТ-аудиту мають своєрідні фактори ІТ-ризиків, аспекти якості, критерії й основу оцінювання та залежність від основних стейкхолдерів. Сформульовані завдання та цілі управління проєктами ІТ-аудиту. Виділено етапи реалізації проєктів ІТ-аудиту, критерії їхнього формування, механізми та інструменти управління ними. Розглянуто особливості продуктів проєктів ІТ-аудиту, його характеристики та критерії цінності. Ідентифіковано основних стейкхолдерів проєкту ІТ-аудиту. Означені категорії ІТ-ризиків, що властиві проєктам ІТ-аудиту.

Біографії авторів

Віктор Альба , Університет економіки та права КРОК, Київ

Аспірант PhD кафедри управління проєктами та процесами

Олена Бєлова , Університет економіки та права КРОК, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки

Оксана Савіна , Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Кандидат технічних наук, доцент кафедри техногенної та цивільної безпеки

Посилання

Інформаційні технології. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97

Ус Р. Л. Аудит інформаційних технологій – новий вид аудиту організацій. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Київ : НДЕІ, 2013. Вип. 1 (140). С. 81–86.

Пугаченко О. Б. Особливості аудиту інформаційних систем і технологій. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Кіровоград, 2009. Вип. 16, част. ІІ. С. 223–228.

Альба В. О. Особливості проєктів ІТ-аудиту. Матеріали XVI міжнар. конф. «Управління проєктами стан та перспективи». Миколаїв : НУК імені адм. Макарова, 2020. 170 с., C. 3–4.

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон, затв. Постановою ВР України від 01.07.2020. р., № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text.

Платонова І. А. Проблеми та перспективи аудиту в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Полтава, 2011. № 4 (49). С. 337–341.

Аудит : практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик и др.; под ред. А. Н. Кузьминского. Киев : Учётинформ, 2008. 283 с.

Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2004. 564 с.

Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку. Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 11. С. 48–55.

Дорош Н. І. Аудит: Методологія і організація : монографія. Київ : Знання, 2010. 402 с.

Пилипенко, І. Національна система аудиту: проблеми становлення і розвитку. Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 3. С. 5–12.

Адамс Р. Основы аудита : [пер. с англ.]. – Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1995. 398 с.

AAA-American Accounting Association: URL:: http://www.aaahg.org.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. URL: https://web.archive.org/web/20160415184930/http://apu.com.ua/891-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2014-roku.

Про застосування стандартів аудиту. URL: https://web.archive.org/web/20160413232351/http://www.apu.com.ua/msa

Основные принципы аудита ИТ. URL: https://www.itexpert.ru/rus/audit/itaudit/

Управління ІТ проєктами. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19638/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97.pdf.

Paulk, Mark C., and others, Capability Maturity Model for Software, Version 1.1 (CMU/SEI-93-TR-24). Pittsburgh, Ра.: Software Engineering Institute Carnegie Mellon University, 1993.

Пилип Крачтен, Введення в Rational Unified Process, Вільямс, 2002 р.

MSF, Microsoft, Microsoft Solutions Framework, Відділ MSF, Microsoft 2002.

Pomeroy-Huff M., Mullaney J., Cannon R., Sebern M. The Personal Software Process (PSP) Body of Knowledge, version 1.0, SPECIAL REPORT CMU/SEI, 2005.

Watts S. Humphrey, The Team Software Process (TSP), Technical Report CMU/SEI, 2000

Kent Beck, and others, Manifesto for Agile Software Development, 2001. URL: http://www.agilemanifesto.org/

Коуберн А., Люди як нелінійні і найбільш важливі компоненти в створенні програмного забезпечення, Humans and Technology Technical Report, Oct.1999 (російський переклад К. Максимов, А. Максимова. URL: http://www.maxkir.com/sd/people_as_nonlinearRUS.htm.

Коуберн А., Кожному проекту своя методологія, Humans and Technology Technical Report, TR 99.04, Oct.1999 (російський переклад К. Максимов, А. Максимова. URL: http://www.maxkir.com/sd/methyperproject_RUS.htm.

Макконнелл З., Залишитися в живих. Керівництво для менеджерів програмних проектів, Санкт-Петербург : Пітер, 2006.

Практична методологія ІТ-аудиту / Л.В Гаврилова., Ян ван Тайнен, О.Г Шкуропат, Манфред ван Кестерен та ін. . Київ : Європейський інститут державного управління та аудиту, 2015. 45 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Six Edition. USA. PMI, 2017. 574 p.

Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. Управление инновационными проєктами и программами на основе системы знаний Р2М: монография. Киев. 2011. 263 с.

Аудит IT-инфраструктуры. URL: https://www.softcom.ua/ru/it/it-resheniya/it_aydit.php

Що таке ІТ аудит і навіщо він потрібен. URL: http://businessua.com/news/45202szo-take-it-audit-i-naviszo-vin-potriben.html#:~:text=%D0%86%D0%A2%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%2D%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0,%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94%20%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20IT%2D%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.

Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г.. Полковников А.В.; под общ. ред. И.И. Мазур и В.Д. Шапиро. – [6-е изд.стер.] Москва : Издательство «Омега -Л», 2010. 960 с.

Савіна, О. Ю. Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними. Управління розвитком складних систем. 2017. № 30. С. 62 – 74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Альба , В. ., Бєлова , О. ., & Савіна , О. . (2020). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТІВ ІТ-АУДИТУ І СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ. Управління розвитком складних систем, (44), 6–19. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.6-19

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ