АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ПРОЄКТІВ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.42-48

Ключові слова:

проєкти безпеки, зацікавлені сторони, ментальний простір, опитування студентів, компетентність

Анотація

Для вирішення питань безпеки застосовують проєктний підхід. Реалізація проєктів безпеки ефективна за участі великої кількості стейкхолдерів. До складу зацікавлених сторін входять представники держави, бізнесу і громади. Формування спільних цінностей, які орієнтовані на безпеку, для усіх груп стейкхолдерів допоможе ефективно реалізовувати проєкти безпеки. Для цього необхідно створити відповідний ментальний простір. Здобуття необхідних знань, умінь і навичок відбувається в процесі навчання і професійної діяльності. І чим раніше сформувати ментальний простір, тим більш готовими стейкхолдери будуть до реалізації проєктів безпеки. З цією метою було вирішено провести опитування студентів і визначити розуміння ними важливості питань безпеки та їх готовність до участі в проєктах безпеки. Більшість опитаних вважає важливим здобуття вищої освіти за спеціальністю та кар’єрний розвиток, водночас прагнуть підвищувати рівень своєї освіти. Респонденти розуміють важливість питання безпеки і готові підвищувати її рівень. Відповідаючи на питання про важливість різних видів безпеки, всі обирають безпеку життя. Респонденти також розуміють важливість фінансової та інформаційної безпеки. Студенти старших курсів звертають багато уваги на безпеку праці. Щодо екологічної безпеки, то на думку опитаних вона залишається актуальною завжди. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що є підґрунтя для формування ментального простору проєктів безпеки. Він сприятиме швидкій та ефективній реалізації проєктів та досягненню поставленої мети. Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що є підґрунтя для формування ментального простору як передумови реалізації проєктів безпеки. Однак для успішного досягнення визначених результатів проєктів безпеки необхідно створити сприятливе ментальне середовище, яке допоможе формуванню у всіх стейкхолдерів спільних безпекоорієнтованих цінностей.

Біографії авторів

Вікторія Хрутьба , Національний транспортний університет, Київ

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Юлія Нікітченко , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Роксолана Лисак , Національний транспортний університет, Київ

Асистент кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Посилання

Зюзюн В. І. Методи та моделі управління екологічними ризиками в проєктах розвитку транспорту: дис. … канд. техн. наук: 05.13.22. Національний транспортний університет, Київ. 2017. 202 с. URL: http://diser.ntu.edu.ua/Ziuziun_dis.pdf

Вороненко Т. І. Проєктна діяльність учнів екологічного спрямування – шлях інтеграції освіти. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць Всеукраїнського круглого столу, 12 березня 2018 р., Полтава [головн. ред. В.Р. Ільченко]. Вип. 10. Полтава : ПОІППО, 2018. 284 с. С. 142–151.

Попова І. Екологічна свідомість та культура: проблеми формування у трансформаційному суспільстві. Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. 2014. Вип. 34. С. 43–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_34_9.

Шумілова А. В. Формування екологічної свідомості школярів екологоосвітніми заходами НПП "Слобожанський". Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. 2015. Вип. 13. С. 104–111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhNU_2015_13_18.

Хрутьба В. О. Рутковська І. А., Горідько Н. М. Оцінка рівня екологічних знань учасників міжнародного освітнього проєкту. Управління проєктами, системний аналіз і логістика. Київ: НТУ. 2016. Вип. 17. С. 124–131.

Mateichyk V., Khrutba V., Horid’ko N. Statistical analysis of monitoring results of prerequisites for EcoBRU project implementation. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv: National Transport University, 2015. Issue 1 (31).

Запорожець О. І., Гогунський В. Д. Завдання наукових досліджень з охорони праці. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Одеса. 2013. Вип. 4 (5). С. 19–23.

Москалюк А. Ю., Чернега Ю. С., Гогунский В. Д. Системный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проєктно-ориентированного менеджмента. Электротехнические и компьютерные системы. 2016. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2159540581240695590&btnI=1&hl=uk.

Веренич О. В. Формалізована модель ментального простору проєктного менеджера / команди проєкту. Управління розвитком складних систем. Київ, 2015. Вип. 24. С. 23–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2015_24_6.

Веренич О. В. Формалізована модель ментального простору зацікавлених сторін. Управління розвитком складних систем. Київ, 2016. № 26. С. 58 – 66. URL: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/bitstream/handle/987654321/5117/8.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Бурак Н. Є., Рак Ю. П. Модель проєктно-інформаційного середовища покращення підготовки рятувальника в ментальному просторі ІТ-технологій. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів, 2014. № 10. С. 24–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2014_10_5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Хрутьба , В. ., Нікітченко , Ю. ., & Лисак , Р. . (2020). АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ПРОЄКТІВ БЕЗПЕКИ. Управління розвитком складних систем, (44), 42–48. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.42-48

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ