МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Сергiй Крамський Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, Одеса, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3869-5779

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.35-42

Ключові слова:

наукові проєкти, проєктно-орієнтоване управління, метод, наукова діяльність, заклади вищої освіти

Анотація

Розглянуто проблемні аспекти управління проєктами, дослідження присвячено питанням розроблення методу розподілу науково-дослідних робіт серед колективів виконавців наукових проєктів у приватних вищих навчальних закладів, який враховує особливості кадрового забезпечення проєкту та специфіку розподілу навантаження серед наукових та науково-педагогічних працівників освітних закладів. Запропонований метод є необхідним керівництву закладу вищої освіти для якісної оцінки та прийняття раціональних управлінських рішень на етапі призначення керівника та колективу виконавців наукових проєктів, визначення ресурсної бази та обмежень у конкретному науковому проєкті. Розроблено метод оцінки наукового потенціалу науково-педагогічних підрозділів приватних закладів освіти, що крім інтелектуальної складової враховує особливості всебічного забезпечення виконання наукових проєктів. Передбачено можливість оцінки як статичної, так і динамічної складової наукового потенціалу, як показника стійкості та розвитку приватного закладу вищої освіти, з урахуванням особистих досягнень науково-педагогічних працівників. Як додатковий мотиваційний інструмент розроблено метод розподілу преміального фонду за результатами виконання наукового проєкту, що дає змогу врахувати особистий внесок виконавців проєкту. Отже, механізм стимулювання в умовах специфічних наукових обмежень допомагає удосконалити систему преміювання, диференціювати науковий персонал навчального закладу, визначити рівень професіоналізму кожного виконавця наукових проєктів з використанням методології проєктного менеджменту. Розроблено перспективну модель управління науковими проєктами у приватних закладах вищої освіти як складової частини системи управління науковими проєктами. Змістові компоненти такої моделі, на відміну від наявних, були оптимізовані з урахуванням досвіду проєктно-орієнтованого управління.

Біографія автора

Сергiй Крамський , Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, Одеса

Кандидат технiчних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки

Посилання

P2M: Управление проектами и программами / под. ред. проф. С. Д. Бушуева. Kиїв : Наук. світ, 2009. T. 1, Вер. 1.2: Руководство по управлению инновационными проектами и програмамми предприятий. – 198 с.

Цветков А. В. Стимулирование в управлении проектами. Москва : ООО «НИЦ «АПОСТРОФ», 2001. 143 с.

Про затвердження Переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2019-2020 роках: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 530-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-р#Text.

Зуб А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2015. 422 с.

Захарченко О. В, Крамський С. О. Проджект менеджмент: навчальний посібник з "Менеджменту". Одеса: Екологія, 2018. 227 с.

Шахов А. В., Крамской С. А. Формирование экипажа судна на основании имитационного моделирования. Восточно-европейский журнал передовых технологий. № 1/5 (49) Харьков: Техноцентр, 2011. С.69-70.

Лукьянов Д. В., Гогунский В. Д., Колесников А. Е. Использование методик проектного управления при подготовке научных кадров нового поколения. Управління проектами: стан та перспективи : матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Миколаїв: НУК, 2017. С. 67–68.

Piterska Varvara, Kramskiy Sergiy. Problems concept and differences between project, program and portfolio management. Management of Development of Complex Systems. Кyiv: КNUCА. 2017. №31. C. 6 – 12.

Литягин А. Идеальная система премирования. Управление персоналом: management.com.ua. URL: http://www.management.com.ua/hrm/hrm027.html.

Крамський, С. О. Нікольський В. В. Циклічно-генетична методологія управління проєктами організації системи інтермодального хабу в умовах невизначеності. Управління розвитком складних систем. 2020. № 43. С. 40 – 46, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.43.40-46

Булгаков Р. В. Моделі та методи управління науковими проєктами у вищих військових навчальних закладах. Дис...канд. техн. наук: 05.13.22, Одеса, 2020.  247 с.

Крамський С. О. Pизик-орiєнтований пiдхiд управлiння системами транспортної безпеки. Вісник СНУ ім. В. Даля. Сєвєродонецьк. № 3 (233). 2017. С. 90-94.

Новиков Д. А. Стимулирование в организационных системах. Москва: Синтег, 2003. - 312 с.

Крамський С. О., Захарченко О. В., Білега О. В. Економіко-математичне моделювання з формування і функціонування однорідних команд. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. Т. 20, Вип. 3 (46) – C.202-222. DOI: 10.18524/2413-9998/2020.3(46).214241

Zakharchenko, О. The Method of project team formation on the example of the ship’s crew [Teкст] /Sergiy O. Kramskyі, Oleg V. Zakharchenko, Aleksandr V. Darushin, Olena V. Bileha, Tetiana P. Riepnova // Blue eyes intelligence Engineering and sciences publication’ for the purpose of publication in the ‘International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’ Volume-8 Issue-10, 2019, 521-526. DOI: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С. Управление персоналом. ч. II: учеб. пособие. Волгоград: ВолгГТУ, 2006. 88 с.

Муравецький С. А., Крамський С. О. Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT–проєктах. Вісник НТУ «ХПІ», Харків, 2016. № 1 (1173). С. 106–109.

Крамскoй, С.А. Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой логики. Управление развитием сложных систем. Киев, 2016. №28. С. 81 – 89.

Бурков В. Н., Новиков Д. А. Как управлять организациями. Москва: Синтег, 2004. 400 с.

Крамський С. О. Данчук В. Д., Алкема В. Г., Севостянова А. М., Бакуліч О. О. Система роботи колеса у команді: співвідношення між різним персоналом в морському проєкті. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Львів: УБС. 4 (35), 2020. C. 350–363. https://doi.org/10.18371/.v4i35.

Крамський С. О., Руднiченко М. Д. Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй

IT-організації на платформі нечітких множин. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 32 – 41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Крамський , С. . (2021). МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Управління розвитком складних систем, (45), 35–42. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.35-42

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ