МЕТОД ПЛАНУВАННЯ РЕЄСТРУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТІВ АПК З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ РИЗИКІВ ТА МЕНТАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.32-37

Ключові слова:

ментальність, ментальний простір, стейкхолдери, ризик, проєкти АПК, планування проєктів

Анотація

Застосування проєктного підходу в агропромисловому комплексі України сприяє підвищенню показників ефективності ведення господарювання сільськогосподарськими підприємствами. Зміни клімату та нестача водних ресурсів несуть у собі значні виклики для фермерів. Запровадження інновацій у процеси виробництва сільськогосподарської продукції має бути орієнтованим на збереження ресурсів. Успішність аграрних проєктів прямо залежить від компетенцій керівника проєктів щодо управління зацікавленими сторонами проєкту. Стейкхолдери аграрних проєктів мають свої особливості, які пов’язані зі специфікою проєктів. Для зменшення непорозумінь і конфліктних ситуацій між стейкхолдерами проєкту запропоновано приділити увагу аналізу ментальності таких стейкхолдерів. Знання, соціальна позиція, культурний рівень, зацікавленість, система цінностей, практики та уміння стейкхолдерів проєкту, як складові ментальності особистості, є найбільш вагомими чинниками, які можуть мати суттєвий вплив на проєкт. Розроблено метод планування реєстру стейкхолдерів проєктів АПК з урахуванням їхніх ризиків і ментальності, який передбачає проведення ідентифікації стейкхолдерів проєкту АПК, створення бази альтернатив стейкхолдерів проєкту, оцінки впливу стейкхолдерів на проєкт, визначення та оцінка ризику, а також визначення та оцінка ментальності кожного стейкхолдера. Після цього проводиться побудова бази всіх можливих комбінацій альтернативних стейкхолдерів. Для кожної комбінації необхідно обчислити загальний ризик і обчислити спільну ментальність стейкхолдерів, і на основі отриманих результатів здійснити вибір оптимальної комбінації з мінімальним ризиком та максимальною спільною ментальністю. Застосування розробленого методу при протиризиковому управлінні стейкхолдерами агропромислових проєктів допоможе підвищити ефективність управління стейкхолдерами, а також зменшить ризики, по’вязані з ними, та зменшить загальний ризик проєкту.

Біографії авторів

Конрад Круль , Університет економіки та права "КРОК", Київ

Студент PhD кафедри управлінських технологій

Олена Данченко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

Оксана Денчик , Комунальна корпорація «Київавтодор», Київ

Головний спеціаліст з питань фінансування групи реалізації проєктів

Посилання

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Six Edition. USA : PMI, 2017. 574 p.

A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation. Japan : Project Management Association of Japan (PMAJ), 2017. 427 p.

IPMA I. C. B. IPMA Competence Baseline Version 3. The Netherlands: Nijkerk, 2006. 200 р.

ISO 21500 : 2012 Guidance on project management. URL : https://www.iso.org/standard/50003.html (дата звертання: 05.03.2021).

Круль К. Я. Управління проєктами агропромислового комплексу з урахуванням взаємодії ментальності стейкхолдерів. Вчені записки Університету «КРОК» : зб. наук. праць. Серія «Економіка». Київ, 2020. Вип.3 (59). С. 166-175.

Грабарь В. В., Самаков М. М. Анализ заинтересованных сторон проєкта: методология, методика, инструменты. ARS ADMINISTRANDI: Искусство управления, 2014. № 2. С. 36-44.

Hardly C., Phillips N. Strategies of Engagement : Lessons from the Critical Examination of Collaboration and Conflict in an Interorganosational Domain. Organizational Science. Monreal, 1998. Vol. 9. P. 217-230.

Post J. E., Preston L. E., Sachs S. Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford: Stanford University Press, 2002. 320 р.

Круль К. Я., Данченко О. Б. Ідентифікація ризиків стейкхолдерів проєктів агропромислового комплексу. Актуальні питання сучасної науки та практики : матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 15 листопада 2018 р. Київ, 2018. С. 435-437.

Круль К. Я. Протиризикове управління зацікавленими сторонами проєктів агропромислового комплексу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси, 2019. № 55. С.51-58.

Гуревич А. Я. История в человеческом измерении (размышления медиевиста). НЛО. 2005. № 75. С. 14-24.

Брушлинский А. В. Психология субъекта: индивида и группы. Психологический журнал. 2002. Т. 23, № 1. С. 71-80.

Иванова Т. В. Ментальность, культура, искусство. Общественные науки и современность. 2002. № 6. С. 168 – 177.

Бушуев С. Д., Веренич Е. В., Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. Формальная модель ментального пространства проєкта или программы. Науковий журнал: Радіоелектроніка, інформатика, управління. Запоріжжя, 2017. № 1 (40). С. 153 – 160.

Веренич О. В. Формалізована модель ментального простору зацікавлених сторін. Управління розвитком складних систем: зб. наук праць. Київ, 2016. № 26. С. 58-66.

Веренич О. В. Управління ментальним простором проєктів та програм: дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22. Київ, 2018. 430 с.

Круль К. Я., Денчик О. Р. Модель ментального простору стейкхолдерів проєктів агропромислового комплексу. Управління проєктами у розвитку суспільства. Управління проєктами в умовах дігіталізації суспільства : зб. тез доп. XVІІ Міжнар. конф., м. Київ 15-16 трав. 2020 р. Київ, 2020. С. 206-209.

Денчик О. Р., Бедрій Д. І., Савченко С. О. Аналіз ризиків проєктів у агропромисловому комплексі. Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки. 2017. № 1. С. 100-109.

Круль К. Я., Данченко О. Б. Метод визначення всіх повних шляхів сітьового графіку в проєктах. Project, Program, Portfolio Management. P3V-2020 : зб. тез доп. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 04-05 груд. 2020 р. Одеса, 2020. Т. 1. C. 64-68.

Круль К. Я. Моделі протиризикового управління ризиками стейкхолдерів в проєктах агропромислового комплексу. Управління проєктами: стан та перспективи : матеріали ХVІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 8-11 верес. 2020 р. Миколаїв, 2020. С. 61-63.

Веренич О. В. Розробка та впровадження формалізованої моделі ментального простору оточуючого середовища проєкту чи програми. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2016. Т.2. № 3 (80). С.21-31.

Круль К. Я., Данченко О. Б. Вплив ментальності стейкхолдерів на їхню поведінку в проєктах. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнар. конф. м. Київ, 21-22 лист. 2019 р. Київ, «КРОК», 2019. С. 269-270.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Круль , К. ., Данченко , О. ., & Денчик , О. . (2021). МЕТОД ПЛАНУВАННЯ РЕЄСТРУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТІВ АПК З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ РИЗИКІВ ТА МЕНТАЛЬНОСТІ. Управління розвитком складних систем, (46), 32–37. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.32-37

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ