ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ

Автор(и)

  • Микола Цюцюра Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4713-7568
  • Микола Кулеба Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1466-4839
  • Сергій Данилишин Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9946-3165

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.84-90

Ключові слова:

індивідуалізовані СНПП – стратегії навчально-педагогічного персоналу, ЗОП – здобувачі освітніх послуг, ОУ – об’єкт управління, ІТ – інформаційні технології, АНС – автоматизовані навчальні системи, ЗВО – заклад вищої освіти

Анотація

Запропоновані теоретичні засади автоматизованого управління закладами освіти і систем управління їх структурними підрозділами містять в собі елементи системного, інформаційного, проєктного, процесного та ціннісно-компетентнісного підходів. Це дало змогу одержати результати, які мають досить високий ступінь готовності до використання при реалізації аналогічних ІТ в ЗВО освітнього простору. До результатів, які мають найбільшу практичну значущість, можна віднест розроблені механізми та інструменти методології гармонізації рішень в інформаційних технологіях, а саме: структури, схеми, алгоритми, процеси і засоби, що дають змогу використовувати у функціональних структурах закладів освітньої сфери методи і засоби ІТ; налаштовувати організаційну складову цих закладів на функціональну структуру задач управління зрівноваженим освітнім простором.

Біографії авторів

Микола Цюцюра , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій

Микола Кулеба , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Асистент кафедри інформаційних технологій

Сергій Данилишин , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Асистент кафедри інформаційних технологій

Посилання

Рассамакін В. Я., Мединська Т. М. Електронний контент освітніх SMART. Smart-освіта: ресурси та перспективи: тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. [м. Київ, 23 листопада 2016 р.] Київ: КНТЕУ, 2016. С. 295 – 298.

Рассамакін В. Я., Мединська Т. М. Methods of analysis and design in constructing of corporate information systems. Управління розвитком технологій. Тема. Інформаційні технології розвитку змісту освіти»: тези доповідей ІV-ій Міжнародної науково-практичної конференції [м. Київ, 19-20 травня 2017 р.]. Київ: КНУБА, 2017. С. 16 – 17.

Рассамакін В. Я., Мединська Т. М. ERP-systems for small and medium business. BUILD-MASTER-CLASS – 2017: тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. молодих вчених [м. Київ, 28 жовтня – 1 грудня 2017 р.]. Київ: КНУБА, 2017.

Мединська Т. М. Information technologies for evaluation of the quality of business processes in conditions of uncertainty. Управління розвитком технологій: тези доповідей V-й Міжнародної науково-практичної конференції [м. Київ, 30 березня 2018 р.]. Київ. КНУБА, 2018.

Мединська Т. М. Simulation modeling: analysis of the enterprise‘s business processes under conditions of uncertainty. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018: тези доповідей Тринадцятої Міжнар. наук.-метод. конф. [м. Чернігів, 25-29 червня 2018 р.]. М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. Чернігів: ЧНТУ, 2018, С. 77 – 80.

9001:2015 Система управління якістю. Терміни. URL: http://clck.yandex.ru/redir.

Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний: учеб. пособие. Москва: ЗАО «Изд-во Экономика», 2001.

Робсон М., Уллах М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / под. ред. Н. Д. Эриашвили. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

Ойхман Е. Г., Попов Э. В. Реинжиниринг бизнеса; реинжиниринг организаций и информацыйных технологий. Москва: Финансы м статистикаю, 1997. 340 с.

Зиндер Е. З. Новое системноепроектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг. Системы управления базамиданных. 1996. № 1. С. 55–67.

Davenport T. H. Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1993. 337 р.

Бланк И. А. Управление использованием капитала. Київ: Ника-Центр, 2000. 656 с. (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 5).

Бідюк П. І., Федоров А. В. Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках. Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал. 2009. № 1. С. 65–73. Бібліогр.: 11 назв.

Бiдюк П. I., Коршевнюк Л. О., Терентьєв О. М. Пiдтримка розв'язання слабкоструктурованих задач в органах державної влади. Системний аналіз та iнформацiйнi технології: матеріали 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. SAIT 2012, м. Київ, 24 квітня 2012 р. Київ, 2012. С. 169–170.

Бiдюк, П. I., Терентьєв О. М., Просянкіна-Жарова Т. І. Прикладна статистика [Електронний ресурс]: навчальний посібник. Електронні текстові дані (1 файл: 4,14 Мбайт). Вінниця: ПП «ТД» Едельвейс і К", 2013. 304с.

Бідюк П. І., Коршевнюк Л. О., Кузнєцова Н. В. Моделі і методи прикладної статистики Електронний ресурс: навчальний посібник; НТУУ «КПІ». Електронні текстові дані (1 файл: 4,95 Мбайт) . Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 722 c.

Бідюк П. І., Просянкіна-Жарова Т. І., Терентьєв О. М. Застосування методики адаптивного моделювання для прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів. Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності молоді – основа розвитку громадського суспільства та становлення економіки знань: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2017 року, м. Київ. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. С. 41-43. Бібліогр.: 6 назв.

Бушуев С. Д., Морозов В. В. Новые информационные технологии компьютерного обучения. Программированное обучение. 1991. Вып. 28. С. 6–12.

Бушуєв С. Д., Цюцюра М. І. Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти. ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 2018, Vol 1, №1. Рр. 105–126.

Бушаєв С. Д., Цюцюра М. І., Цюцюра С. В., Криворучко О. В. та ін. Методологія управління бюджетними програмами з грифом МОН України (лист №1/11-169 від 14.01.16р.) Навчальний посібник Київ: КНУБА, 2016. 224 с.

Виноградова, О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: [монографія] / О. В. Виноградова; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк: Вид. ДонДУЕТ, 2005. 196с.

Меняйленко О.С. Автоматизовані освітні навчальні системи: Монографія. Луганськ: Альма-матер, 2003. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Цюцюра , М. ., Кулеба , М. ., & Данилишин , С. . (2021). ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ. Управління розвитком складних систем, (46), 84–90. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.84-90

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ