НАУКОВИЙ БАЗИС КОНВЕРГЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.14-24

Ключові слова:

сталий розвиток, еколого-орієнтований розвиток, конвергенція, конвергентне управління, проєкт екологістичної системи

Анотація

Сталий розвиток на сьогодні є однією з найважливіших, невідкладних і всеосяжних проблем, від якої залежить майбутнє людства та життя на планеті загалом. Великі темпи зростання обсягів матеріального виробництва і чисельності населення, які були визначальними факторами цивілізаційного розвитку впродовж останніх років, обумовили різке збільшення антропогенного навантаження на довкілля. Для його зниження потрібна зміна техногенного типу цивілізаційного розвитку на іншу парадигму. Проблема майбутнього людства загалом вийшла на передній край наукового пошуку і суспільної свідомості. Одним зі шляхів впровадження принципів концепції сталого розвитку є конвергентне управління, за якого відбувається  зближення наукових та методологічних основ різних галузей знань для досягнення поставлених цілей. Конвергенція економічних і екологічних цінностей обумовлена змінами в світогляді людства зі споживчого відношення до природи на еколого-орієнтований розвиток, який відповідає цілям концепції сталого розвитку. Конвергенція систем полягає у створенні еколого-орієнтованих економічних систем, до яких належать екологістичні системи. Управління екологістичними системами базується на конвергенції методологій проєктного, логістичного та екологічного управління, а також конвергенції загально-управлінських (системного, процесного, сценарного) і науково-природничих підходів (біологічного, екологічного, фізичного).

Біографія автора

Тетяна Ковтун , Одеський національний морський університет, Одеса

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри управління логістичними системами та проєктами

Посилання

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820.

Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, 2.12.2015, Brussels, COM, 2015. 614 p. URL: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614.

Подолинський С. А. Вибрані твори / упоряд. Л.Я. Корнійчук. Київ : КНЕУ, 2000. 328 с.

Вернадський В. Декілька слів про ноосферу. Хроніка. Київ, 2004. Вип. 57/58. С. 485–495.

Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку. Сталий розвиток економіки. 2010. № 7. С. 120–123.

Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. Львів : НТШ, 1997. 240 с.

Екологічне управління : підруч. для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закл. / Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Білявський Г. О. та ін. Київ : Либідь, 2004. 432 с.

Stock J.R., Reverse Logistics. 1992. Council of Logistics Management, Oak Brook, IL. URL: https://www.lomag-man.org/reverselogistique/ ReverseLogisticsintheSupplyChain7_J-stock.pdf

Бушуев С. Д., Бушуева Н. С., Неизвестный С. И. Механизмы конвергенции методологий управления проєктами. Управління розвитком складних систем. 2012. № 11. С. 5–13.

Бушуев С. Д., Неизвестный С. И., Харитонов Д. А. Системная модель механизмов конвергенции в управлении проєктами. Управління розвитком складних систем. 2013. № 13. С. 12–18.

Стелюк Б. Б. Применение биологического подхода к развитию организации. Управління проєктами та розвиток виробництва. 2004. № 4. С. 142–145.

Мильнер Б.З. Теория организации. Москва : ИНФРА-М, 2001. 558 с.

Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуева Н. С., Чернова Л. С. Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проєктами Управління розвитком складних систем. 2018. № 36. С. 12–20.

Бушуєв Д. А. Імунна пам'ять як інструмент управління програмами розвитку підприємств. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2015. № 12. С. 23–29.

Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley. An introduction to econophysics : correlations and complexity in finance. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 2000. 148 р.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства / за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970-1980. Т. 4. С. 256.

Вертелєва О. В., Вертелєва О. О. Економічна конвергенція країн ЄС та перспективи євроінтеграції України. Економіка та держава . 2014. № 11. С. 97–100.

Залуцький В. П. Сутність соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств : методи та принципи їх забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19. 2011. С. 163–169.

Дерябин В. А., Фарафонтова В. А. Экология : учебное пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 136 с.

Мішенін Є. В., Коблянська І. І. Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку «зеленої» економіки в Україні. Економіст. 2012. № 1. С. 8–12.

Вержбицкий О. Экологистика: экономика + экология. Дистрибуция и логистика : всеукраинский информационно-аналитический журнал. 2012. № 10. С. 8–11.

Абрамова Т. С., Кускова Е. С., Карпова Н. П. Экологические направления развития логистики. Проблемы экономики и менеджмента. 2014. № 6 (34). С. 21–23.

McConnell E. Project Management Methodology: Definition, Types, Examples. URL: http: // www.mymanagementguide.com/basics/project-methodology-definition/

PRINCE2™ A Pratical Handbook (Third Edition), 2010, Colin Bentler, Elsevier Ltd. URL: https://www.techopedia.com/definition/16430/ projects-in-controlled-environments-prince2.

Международный стандарт ИСО 9001. Системы менеджмента качества. Требования. / пер. с англ. Москва : НТК Трек, 2015. 39 с.

Керівництво з основ Проєктного менеджменту. Інститут проєктного менеджменту США. Київ : ВІПОЛ, 1999. 197 с.

Ковтун Т. А. Развитие проєкта с позиций генетического подхода. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития : сборник научн. трудов по материалам междунар. научн.-практ. конф., 1-15 октября 2007 г., Одесса. Т.1. Транспорт, Физика и математика / НИПКИМФ Украины, ОНМУ. Одеса : Изд-во Черноморье, 2007. С. 75–79.

Большая Советская Энциклопедия. Москва : Советская энциклопедия, Т. 21, 1975. 409 с.

Богданов А. А. Всеобщая организационная наука : Тектология: в 2 кн. Москва : Экономика, 1989. Кн. 1. 303 с.; Кн. 2. 350 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Ковтун , Т. . (2021). НАУКОВИЙ БАЗИС КОНВЕРГЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Управління розвитком складних систем, (47), 14–24. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.14-24

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ