ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНИХ ПРОЄКТІВ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Автор(и)

  • Оксана Савіна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5717-4923
  • Андрій Козленко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7862-082X

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.41-56

Ключові слова:

проєкт, управління проєктами, спортивні проєкти, управління спортивними проєктами, ризики спортивних проєктів

Анотація

Проблеми в галузі фізичної культури та спорту призводять до серйозних наслідків: значна частина населення України веде нездоровий та пасивний спосіб життя, практично вся спортивна інфраструктура недоступна для осіб з інвалідністю; Україна посідає одне із найвищих місць у світі із вживання допінгу, що негативно впливає на імідж країни у міжнародному спортивному середовищі; механізми саморозвитку спорту не функціонують належним чином; сфера фізичної культури і спорту не дає значних економічних та соціально-гуманітарних преференцій територіальним громадам і державі. Це, відповідно, зумовлює зростання потреби у підвищенні ефективності й економічності використання спортивних проєктів, збільшення переваг і усунення недоліків від їх застосування, а також обґрунтування витрат на фізичну культуру та спорт. В умовах реформування галузі фізичної культури та спорту перед управлінням стоять задачі визначення, оцінювання, дослідження й впровадження ефективних інструментів, методів, методик, засобів та способів реалізації стратегії розвитку фізичної культури та спорту. Для задоволення такої потреби все більшого значення набуває регулярне застосування в системі управління фізичною культурою та спортом управління спортивними проєктами. Виконано аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних вчених і дослідників в області управління в галузі фізичної культури та спорту, а також управління спортивними проєктами. Проаналізовано наявні моделі, методи та механізми управління спортивними проєктами, визначено основні проблеми та чинники, що впливають на їх склад, рушійні сили, а також передумови внесення змін. Виявлено особливості спортивних проєктів. Визначено основні види спортивних проєктів. Проведено класифікацію спортивних проєктів і розглянуто її специфіку. Наведено особливості управління спортивними проєктами та визначено основні проблеми такого управління. Ідентифіковано основні групи зовнішніх та внутрішніх ризиків спортивних проєктів. З використанням методу причинно-наслідкової діаграми Ісікави проведено попередній якісний аналіз факторів ризиків, які призводять до неефективного управління спортивними проєктами (збільшення вартості та часу виконання й погіршення якості таких проєктів). Визначено високу залежність ефективності управління спортивними проєктами на всіх стадіях життєвого циклу від стейкхолдерів таких проєктів.

Біографії авторів

Оксана Савіна , Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Кандидат технічних наук, доцент кафедри техногенної та цивільної безпеки

Андрій Козленко , Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Магістр кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту

Посилання

Закон України «Про фізичну культуру і спорт». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/ed20010727#Text (дата звернення 03.08.2021).

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004#Text (дата звернення 03.08.2021).

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 03.08.2021).

Володимир Шумілін: Спорт в Україні повинен стати галуззю економіки. URL: https://www.mkip.gov.ua/news/3400.html?PrintVersion (дата звернення 23.07.2021).

Спорт в Україні — перспективи, можливості, смисли URL: https://dt.ua/internal/sport-v-ukrayini-perspektivi-mozhlivosti-smisli-241146_.html. (дата звернення 23.07.2021).

Savina O., Kuvaldina O. Сучасні тенденції та перспективи розвитку проектного менеджменту в спорті. Administrative and socio-economic systems: scientific and practical aspects of sustainable development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; ISBN 978-83-66567-29-0; pp. 470, illus., tabs., bibls. (Міжнародна монографія) – 200 прим. Р. 272-281.

PMBOK Guide6th. URL: http://www.studfiles.ru/preview/1811796/ (дата звернення 23.07.2021).

Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М : монография / Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуев, Х. Танака. Киев, 2011. 263 с.

Управлiння сфeрoю фiзичнoгo вихoвання i спoрту: навчальний пoсiбник / O. М. Жданoва, Л. Я. Чeхoвська. Дрoгoбич: Кoлo, 2009. 224 с.

Жданoва O. М. Управлiння сфeрoю фiзичнoгo вихoвання i спoрту: навч. пoсiбник для фiзкультурних вузiв. Дрoгoбич: Кoлo, 2009. 224 с.

Гoрoдинська I. В. Управлiння фiзичнoю культурoю i спoртoм: навч. пoсiбник. Хeрсoн: Вид-вo ХДУ, 2010. 112 с.

Гасюк I. Л. Фiзична культура та спoрт: правoвi, eкoнoмiчнi, управлiнськi засади дiяльнoстi в галузi : навч. пoсiб. Харків: Вид-вo ХГПА, 2011. 457 с.

Гасюк I. Л. Дeржавнe управлiння якiстю дiяльнoстi та рoзвиткoм фiзичнoї культури i спoрту: прoцeсуальнe моделювання. Унiвeрситeтськi наукoвi записки : часoп. Хмeльниц. ун-ту упр. та права. Харків : Вид-вo ХУУП, 2011. № 1 (37). С. 363 – 371.

Гасюк I. Л. Тeoрeтичнe oбґрунтування складoвих мoдeлi oрганiзацiйнoї структури дeржавнoгo управлiння фiзичнoю культурoю i спoртoм. Унiвeрситeтськi наукoвi записки : часoп. Хмeльниц. унту упр. та права. Харків : Вид-вo ХУУП, 2010. № 4(36). С. 276–281.

Гасюк I. Л. Фiзична культура та спoрт: правoвi, eкoнoмiчнi, управлiнськi засади дiяльнoстi в галузi : навч. пoсiб. Харків: Вид-вo ХГПА, 2011. 457 с.

Мiчуда Ю. П. Сфeра фiзичнoї культури i спoрту в умoвах ринку : закoнoмiрнoстi функцioнування та рoзвитку. Київ: Oлiмпiйська л-ра, 2007. 215 с.

Мiчуда Ю. П. Прoфeсiйний спoрт як рiзнoвиднiсть пiдприємницькoї діяльності. Тeoрiя i мeтoдика фiзичнoгo вихoвання i спoрту. 2005. № 1. С. 30 – 35.

Мiчуда Ю. Прoблeми рoзвитку пiдприємництва у сфeрi спoрту для всіх. Тeoрiя i мeтoдика фiзичнoгo вихoвання i спoрту. 2007. № 1. С. 82–86.

Мiчуда Ю. П. Функцioнування та рoзвитoк сфeри фiзичнoї культури i спoрту в умoвах ринку: автoрeф. дис… д-ра наук з фiз. вих i с.: спeц. 24.00.02 “Фiзична культура,фiзичнe вихoвання рiзних груп насeлeння”. Київ: НУФВСУ, 2008. 40 с.

Мeнeджмeнт в сфeрe физичeскoй культуры и спoрта: учeбнoe пoсoбиe / А.В. Пoчинкин. Москва: Спoрт, 2013. 264 с.

Кузьмeнкo O. O. Рeалiзацiя дeржавнoї прoграми у сфeрi фiзичнoї культури i спoрту. Наукoвий вiсник мoлoдих вчeних. 2010. Вип. 1 (1). С. 225–229.

Гадайчук Д. Л. Рeзультати дoслiджeнь з питань викoристання фiнансoвих рeсурсiв oрганiзацiйнo управлiнськими структурами у спoртi вищих досягнень. Пeдагoгiка, психoлoгiя та мeдикoбioлoгiчнi прoблeми фiзичнoгo вихoвання i спoрту. 2004. № 13. С. 29 – 39.

Прихoдькo В. Управлiння прoeктами як нoвий напрямoк спoртивнoгo мeнeджмeнту в Українi. Спoртивний вiсник Приднiпрoв’я. 2009. № 2-3. С. 11–13.

Нікітенко С. В. Фізична культура і спорт як самостійна галузь народногосподарського комплексу в системі державного управління. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 2 (58). С. 89–92.

Гацуля О. Розвиток галузевого управління сфері фізичної культури та спорту: концептуальні засади. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. № 1 (24). С. 176–185.

Леонова Ю. О. Ефективна організація маркетингу спортивно-оздоровчих послуг як рушійна сила розвитку вітчизняного ринку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 4 (21). С. 215–257.

Приходько С. Б., Князь Н. В. Побудова нелінійної регресії тривалості виконання проектів підготовки жінок-боксерів до змагань. Збірник наукових праць НУК. 2015. № 2. С. 110-117.

Лукащук В. Значення спортивної галузі у зростанні добробуту країни. URL: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=633 (дата звернення 03.08.2021).

Матросова Л., Галюза І. Проблеми менеждменту в галузі фізичної культури та спорту. Вісник економічної науки України. 2012. № 2. С. 94–97.

Меленчук В. М. Проектний менеджмент в спорті. сучасні реалії / В. М. Меленчук, О. Ю. Савіна. XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». Київ: КНУБА, 2020. 15-16.05.2020. 381 с. С. 240 – 244.

Пeрeвeрзин И.И. Мeнeджмeнт спoртивнoй oрганизации: учeбнoe пoсoбиe. – 3-e изд. М.: «Физкультура и спoрт», 2006. 464 с.

Управление проектами : учеб. пособ. для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» 6-е изд.стер. / Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Полковников А. В. Москва : Издательство «Омега-Л», 2010. 960 с.

Савіна О. Ю. Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними. Управління розвитком складних систем. 2017. № 30. С. 62-74.

Що вивчають івент-менеджери? URL: http://fimfshb.knukim.edu.ua/shho-vyvchayut-ivent-menedzhery/ (дата звернення 31.07.2021).

Метод "Диаграмма Исикавы" URL: https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0019/ (дата звернення 31.07.2021).

Данченко О. Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах : дис. ... докт. техн. наук : 05.13.22. Київ, 2015. 347 с.

Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации. Moscow : Издательство «Альфа-Пресс», 2005. 240 с.

Керівництво з питань визначення компетентності і сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua) / Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С., Биков В. Ю., Шпильовий В. Д. Київ, 2000. 84 с.

Бушуева Н. С. Методы и модели проактивного управления программами организационного развития : монография. Київ : Наук. світ, 2007. 199 с.

Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія. Харків : Слово, 2014. 499 с.

Тюленєва Ю. В. Механізм управління ризиками промислового підприємства : монографія. Київ : НТУУ «КПІ», 2011. 230 с.

Савіна О. Ю., Харута В. С. Управління ризиками портфелів проектів наукомістких підприємств. Вісн. НТУ. Сер. Технічні науки. Київ : НТУ, 2018. Вип. 1 (40). С. 285–298.

Савіна О. Ю. Ціннісно-орієнтоване протиризикове управління портфелями наукомістких проектів підприємств : дис... канд. техн. наук: 05.13.22. Миколаїв : НУК, 2019. 209 с.

Севаст’янова А. В. Моделі та методи протиризикового управління стейкхолдерами проектів вітроенергетики: дис... канд. техн. наук: 073 Менеджмент. Миколаїв : НУК, 2021. 199 с.

Данченко, О. Б. Класифікація відхилень в проектах: ризики, проблеми, зміни. Вісн. ЛДУ БЖД. 2014. № 9. С. 72–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Савіна , О. ., & Козленко , А. . (2021). ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНИХ ПРОЄКТІВ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ. Управління розвитком складних систем, (47), 41–56. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.41-56

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ