АНАЛІЗ РИЗИКІВ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.39-46

Ключові слова:

освітній проєкт, цифрова трансформація, ризики, втрати, оцінка ризиків, імовірність виникнення

Анотація

Сучасна освіта переживає час фундаментальних змін: прогресує, змінюється і наповнюється новими видами освітніх послуг. Всі види діяльності закладів вищої освіти можна розглядати через призму проєктної діяльності, особливо виокремлюючи освітні проєкти. Освітні проєкти закладів вищої освіти стикаються із сукупністю різних груп ризиків, що розрізняються місцем і часом виникнення, ступенем впливу на проєкт, наслідками, складом внутрішніх та зовнішніх факторів. Отже, доволі актуальним напрямом досліджень в освітній діяльності є розкриття сутності та структури ризиків освітніх проєктів, особливостей, факторів, від яких залежить успішна реалізація проєктів у закладах освіти. Проведено аналіз ключових позицій з цього питання: систематизовано і виокремлено групи зовнішніх і внутрішніх ризиків освітньої діяльності, всебічно розкрито систему зовнішніх ризиків і запропоновано можливі механізми реагування на них, окреслено коло втрат (економічні, соціальні, політичні та педагогічні), які є результатом настання ризикових подій; систематизовано групи ризиків (зовнішні та внутрішні) і фактори їх впливу, що характерні для освітніх проєктів; оцінено ризики за імовірністю впливу на проєкт, визначено критичні точки з наведенням переліку недопустимих ризиків; побудовано матрицю імовірності важливості ризиків з подальшим визначенням найбільш пріоритетних ризикових подій. Для ефективного здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, закладам вищої освіти необхідно своєчасно виявляти та ідентифікувати ризики, що допоможе знизити рівень невизначеності в діяльності навчальних закладів, визначити напрям руху, на якому необхідно зосередити управлінські, кадрові, методичні, дослідні, фінансові, технологічні та організаційні ресурси.

Біографії авторів

Інга Семко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехнічних систем

Юлія Мокієнко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Здобувач вищої освіти (аспірант) кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

Посилання

ДСТУ ISO Guide 73:2013. Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT). [Чинний від 2014-07-01]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 17 с.

Семко І. Б. Моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі : дис… канд. техн. наук : 05.13.22. / Семко Інга Борисівна. Черкаси, 2012. 143 с.

Сороко С. І., Козоріз Л. О. Виявлення та оцінка ризиків у сфері надання освітніх послуг закладами вищої освіти // Наукові праці НДФІ. 2018. № 4. C. 59-78. DOI: https://doi.org/10.33763/npndfi2018.04.059

Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. Б. Ідентифікація кадрових ризиків наукових проектів. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. Сєвєродонецьк, 2017. № 4 (64). С. 18–24. [Електронний ресурс] http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9307.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та інші. Київ: Видавничий Центр “Академія”, 2002. 952с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Київ: Знання, 2007. 1072 с.

Каленюк І. С., Куклін О. В., Ямковий В. А. Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні. Економіка України. 2015. № 2. С. 70–83.

Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK Guide, 2017) Project Management Institute, 2017. 800с. URL: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0tt7J7_7zAhUppIsKHXWVAp0QFnoECBIQAQ&url=http%3A%2F%2Fouek.onu.edu.ua%2Fuploads%2Fcourses%2Fproject-management%2FPMBOK4.pdf&usg=AOvVaw0VJBvvbOLs0nL-TjIR2Qvl.

Каленюк, І., Куклін О. Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України. Вісник Київського національного університету. Економіка. Київ, 2015. Вип. 5. С. 23–28. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2015_5_6 (дата звернення 25.10.2021).

Каленюк, І. С., Куклін О. В. Економічні ризики розвитку вищої освіти в Україні. Економіка та держава. 2017. № 11. С. 52–55.

Кузьмінська Ю. М. Моделі та методи формування команд освітніх проєктів підвищення кваліфікації: дис. … канд. тех. наук: 05.13.22. Львів, 2019. 224 с.

Ткаченко В. А. Моделі і методи управління комунікаціями в освітніх проектах: дис. … канд. тех. наук: 05.13.22. Київ, 2020. 207 с.

Варжанський І. Виклики діджиталізації для закладів вищої освіти. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. С. 28–29. ULR: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201149/201231.

Шерстюк Л. М., Дмитренко Н. І., Киричко О. Б. Сутність та значення діджиталізації в сучасних умовах розвитку освіти: матеріали 52-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації», Полтава, 2021. С.71-73. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10763/1/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1 %8E %D0%BA.pdf.

Засуха І. П. Концепція цифровізації та дослідження в області GERT-мереж управління проєктів і програм державного сектору. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 46. С. 27 – 31, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2021.46.27-31.

Туль С. І. Сучасні методики інтегральної оцінки діджиталізації світової економіки та ринку праці. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», Одеса, 2019. Випуск 42 С.12-18.

Тесля Ю. М., Заспа Г. О. Розробка концентричної інформаційної технології цифрової трансформації закладів вищої освіти. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 44. С. 105 – 115, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.44.105-115.

Егорченкова Н. Ю., Тесля Ю. М., Хлевна Ю. Л., Кичань О. М. Методологічні аспекти створення цифрового університету. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління портфелями, програмами та проектами, Харків, 2020. №1. С. 31-36. DOI: 10.20998/2413-3000.2020.1.4

Сухонос В. В., Гаруст Ю. В., Шевцов Я. А. Діджиталізація освіти в Україні: зарубіжний досвід та вітчизняна перспектива впровадження. Правові горизонти. Суми, 2019. Випуск 19 (32) С. 79–86. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i19.p79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Семко , І., & Мокієнко , Ю. . (2021). АНАЛІЗ РИЗИКІВ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Управління розвитком складних систем, (48), 39–46. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.39-46

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ