ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.61-68

Ключові слова:

нормування, оцінка відповідності, стандартизація, технічне регулювання в будівництві, цифрова трансформація

Анотація

Досліджено переваги впровадження цифрових технологій в усі галузі економіки. Наведено оцінки експертів щодо перспектив цифровізації економіки України до 2030 року. З’ясовано, що цифрове управління будівельними процесами сприятиме зростанню конкурентоспроможності і прибутковості підприємств галузі архітектури і будівництва. Обґрунтовано актуальність вирішення питань цифрової трансформації галузі шляхом впровадження технології інформаційного моделювання будівлі. Показано, що організаційно-технічна система технічного регулювання в будівництві є основним інструментом забезпечення безпеки будівельних об’єктів на всіх стадіях їх життєвого циклу. Описано призначення структурних одиниць і основні завдання системи. Проаналізовано умови розвитку, структуру та сучасний стан технічного регулювання в будівництві України. Досліджено основні проблеми, що виникли внаслідок впровадження проєвропейського підходу до стандартизації вимог стосовно безпеки будівельного об’єкта протягом усього життєвого циклу в умовах стрімкого розвитку інноваційних технологій проєктування та будівництва. Визначено нагальні питання, що потребують вирішення в умовах адаптації системи технічного регулювання в будівництві України до вимог Європейського Союзу. Встановлено, що створення єдиної надійної бази для прийняття управлінських рішень різними суб’єктами господарювання на різних етапах життєвого циклу об’єкта потребує вирішення комплексу проблем шляхом створення та запровадження в сферу будівництва Єдиної державної електронної системи. Визначено принципи формування та реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України щодо цифрової трансформації регіонів на 2021 – 2027 рр. Висвітлено загальнодержавні проєкти цифрового розвитку у сфері будівництва, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства.

Біографія автора

Андрій Клочко , Верховна Рада України, Київ

Народний депутат Верховної Ради України

Посилання

Серых А. Р. Техническое регулирование в строительстве. Аналитический обзор мирового опыта. Чикаго: SNIP, 2010. URL: http://iceg.com.ua/wp content/uploads/2016/04/techno_reg_stroi_world.pdf.

Кропивницький В. С. Технічне регулювання – основа розвитку сфери цивільного захисту. Технічне регулювання. No 4, 2016. С. 4−11.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони від 27.06.2014. Офіційний вісник України. 2014. Nо 75. Т. 1. Ст. 83. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/card6#Public.

Regulation (EU) No 305/2011 of the European parliament and of the council of 9 March 2011laying downharmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305.

Фіщук В., Матюшко В., Чернєв Є., Юрчак О., Лаврик Я., Амелін А. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Chernyshev D., Klochko A., Terenchuk S., Ternavska V., & Zapryvoda V. (2020). Semantic Analysis Models and Methods of the Text Information in the Building Normative Base. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Vol. 9, Issue-6, 1873–1879.

Іртищева І. О., Сєнкевич О. Ф. Цифрова трансформація регіонів України: об’єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання. Регіональна економіка. 2020. №1 (95). С. 14–21. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-2.

Ісаєнко Д. В., Теренчук С. А. Моделювання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. № 72. 2018, С. 18–25.

Ісаєнко Д. В., Клочко А. А., Ященко О. Ф. Аналіз проблеми цифровізації сфери технічного регулювання в будівництві. Управління розвитком складних систем. № 43. 2020. С. 91–96.

Жекало Г. І. Цифрова економіка України: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 26, ч. 1. 2019. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_1_2019ua/12.pdf.

Кабінет Міністрів України. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-koncepciyu-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020.

Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Іртищев О. С., Гарагуля А. В., Ставцов Р. В. Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8074.

Ткаченко В. В., Климчук М. М., Клочко А. А. Нормативно-правове забезпечення цифровізації енергоефективного будівництва. Будівельне право: проблеми теорії і практики. Матеріали ІІІ наук.-практ. конф., КНУБА, 2019. С. 58–61.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016. Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності, № 489-р. URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80#Text.

Grilo, A. Jardim-Goncalves R.: Value proposition on interoperability of BIM and collaborative working environments.Automation in Construction 19, 2010, 522–530.

Закон України. Про будівельні норми. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF1ZV00A.

Верховна Рада України. Про стандартизацію (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text.

Верховна Рада України. Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2006-%D0%BF#Text.

ДБН А.1.1-1:2009. Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення. [Затверджено та надано чинності: накази Мінрегіонбуду України від 29.12.2003 р. № 969 та від 7.07.2010 р. № 269, чинні з 2011-01-01]. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/DBN-A.1.1-1-2009.pdf.

Terenchuk, S. A, Belous S. Ya. Study of uncertainty in the regulatory framework in construction. Scientific Journal «ScienceRise», 7 (60), 2019. P. 35–39.

Кабінет міністрів України розпорядження від 20 травня 2020 р. № 565-р Київ Про затвердження плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2020-%D1%80#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Клочко , А. . . (2021). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА. Управління розвитком складних систем, (48), 61–68. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.61-68

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ