DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2014.20.%p

Інноваційні підходи до автоматизації та диспетчеризації функціонування вентиляційних систем

С. В. Сукач, О. І. Запорожець

Анотація


Обґрунтовано необхідність проведення модернізації вентиляційних систем будівель і споруд. Розроблено структурну схему та проведено вибір інтерфейсного устаткування програмно-технічного комплексу автоматизованої системи управління вентиляційної установки. Розглянуто та обґрунтовано доцільність використання вибраної організації програмно-технічного комплексу, до якого входять три системи управління та збирання даних. Розроблено структурні схеми, викладено принципи роботи та функціональні можливості всіх трьох систем.

Повний текст:

PDF

Посилання


ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Взамен ГОСТ 12.1.005 – 76; Введен с 01.01.89. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 65 с.

ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (Затверджено Наказом МОЗ України № 528 від 27.12.2001): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М. : ГУП ЦПП, 2003. – 74 с.

Перцовский М. И. Автоматизированные приборные комплексы и «виртуальные приборы»: из опыта внедрений АСУ ТП «Лабораторией автоматизированных систем (АС)» / М. И. Перцовский, Е. А. Воробьев, М. Г. Евтихов // «Автоматизация в промышленности».– 2004.– № 10. – С. 44–48.

Сукач С. В. Энергоэффективность систем проветривания изолированных помещений / С. В. Сукач Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Вип. 3 (50), част. 1. – Кременчук : КДПУ, 2008.

– С. 149–151.

Авраменко М. М. Підтримка параметрів мікроклімату в нормативних межах як засіб створення комфортних умов праці / М. М. Авраменко, С. В. Сукач, М. А. Кобилянський // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Вип. 4/2010 (12). – Кременчук : КНУ, 2010. – С. 94–99.

Практическая реализация гибкой системы управления вентиляцией лабораторного комплекса / М. А. Кобылянский, С. В. Сукач, А. В. Мозговой, А. Л. Величко // Вісник КДУ ім. М. Остроградського. – 2010. – Вип. 4/(63). – Ч. 2. – С. 24–27.

Шульга Ю. И. К решению задач управления микроклиматом в помещениях учебных заведений / Ю. И. Шульга, А. П. Черный, С. В. Сукач // Проблеми охорони праці в Україні. – 2010. – Вип. 19. – С. 37–44.

Шульга Ю. І. Трифакторна регресійна модель коефіцієнта комфортності мікроклімату приміщень / Ю. І. Шульга, Д. Й. Родькін, С. В. Сукач // Проблеми охорони праці в Україні. – Вип. 21. – К. : ННДІПБОП, 2011.

– С. 119–124.

Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях: монографія / С. В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2013. – 192 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © 2010-2015, Київський національний університет будівництва і архітектури