№ 20 (2014)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2014.20

Зміст

Статті

Композитно-розподілена організаційна структура управління стратегічною програмою розвитку міста PDF
Д. З. Берулава
Організаційна довіра як інтегруючий фактор успіху проектів та програм PDF
С. Д. Бушуев, М. В. Лазарева
Формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення PDF
С. Д. Бушуєв, О. О. Бойко
Формування інформаційного середовища університету для дистанційної освіти PDF
А. Е. Колесников
Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління PDF
К. В. Колеснікова
Розроблення дивергентної методології гармонізації рішень в управлінні програмами розвитку ВНЗ PDF
О. В. Криворучко
Розвиток діяльності міжнародної компанії в умовах антикризового управління PDF
Т. С. Минаева
Взаємодія систем управління в межах гомеостатичної системи управління проектом PDF
И. И. Оберемок, Н. В. Оберемок
Управління розвитком проектно -орієнтованих огранізацій на основі комплементарних цінностей PDF
В. Б. Рогозина
Модель процесу управління безпекою портової інфраструктури PDF
Е. С. Руденко
Проекти створення та використання альтернативних джерел енергії PDF
И. Б. Семко, Н. И. Борисова, Д. В. Копыл
Математична модель освітнього проекту підготовки фахівця в галузі інформаційної безпеки PDF
З. П. Сташевський, Ю. І. Грицюк
Модель впливу властивостей продукту на конфігурацію інноваційних проектів отримання біодизелю PDF
В. М. Степований
Определение базовых характеристик и разработка модели портфеля энергоинфраструктурных проектов PDF
М. К. Сухонос
Синергетична модель «хвороб» проектів PDF
Ю. М. Тесля, Е. Б. Данченко
Фрактальна модель діагностики організаційних патологій в управлінні проектами PDF
Д. А. Харитонов
Рольова парадигма формування команди проекту PDF
О. И. Шерстюк, А. В. Оганов
Прогнозування самоподібного трафіка у пакетних мережах PDF
Альомар Мхамад
Відкрита система таємного голосування PDF
В. М. Вишняков, М. П. Пригара, О. В. Воронін
Теоретичний аналіз складових житлового будівництва PDF
Г. А. Гайна, А. В. Єрукаєв
Модель підсистеми управління вартістю у проектах з оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства PDF
О. В. Оліфер
Дослідження етапів формування цілісного інформаційного образу ВНЗ PDF
А. М. Пелещишин, Р. О. Корж
Визначення етапів життєвого циклу віртуальної спільноти PDF
А. М. Пелещишин, О. Р. Трач
Інформаційний супровід еколого-економічного моніторингу в соціальних мережах PDF
Ю. А. Тарнавський, Л. О. Левченко, П. М. Маначин
Розвиток системної концепції наукометричних баз даних PDF
В. Д. Гогунський, В. О. Яковенко, А. С. Коляда
Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів PDF
В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. О. Білощицький, С. В. Білощицька
Методологія економічної оцінки соціальних втрат внаслідок екодеструктивної діяльності підприємств енергетики PDF
Н. В. Караєва, Л. О. Левченко
Оптимізація виробничої програми підприємства за нечітко заданих обмежень PDF
І. І. Карпенко
Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання PDF
В. А. Глива, Л. О. Левченко, Х. В. Паньків
Математичні основи розроблення інформаційної моделі діяльності змінного інженера компресорної станції PDF
Р. М. Матвієнко
Інноваційні підходи до автоматизації та диспетчеризації функціонування вентиляційних систем PDF
С. В. Сукач, О. І. Запорожець
DISCLOSURE OF THE COMMON RULES OF MANAGEMENT SYSTEMS FOR THE FUNCTIONAL PLANNING OF THE SEASIDE CITIES ON THE CRIMEAN PENINSULA AS AN EXAMPLE PDF
Ielyzaveta Odintsova
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЕКТАХ ІНВЕСТУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК PDF
Є. Ю. Антипенко
РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
А. С. Ваколюк
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА НОВОМУ БУДІВНИЦТВІ PDF
М. В. Горбач
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А, В. Гуцало
ОСОБЛИВОСТІ АТРИБУЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. І. Дзюбенко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ХОЛДИНГОВОГО ТИПУ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
О. В. Єрмакова
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА PDF
Г. В. Ігнатенко
АДАПТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ПРІОРИТЕТІВ ЩОДО ЇХ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
М. К. Капустіна, С. А. Заліско
БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ ТА ВИБІР ПРЕДИКТОРІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Т. Ю. Коновал
МЕЦЕНАЦТВО ТА БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ PDF
С. В. Костенко
ОНОВЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ ДЕТЕРМІНАНТ РЕСУРСНО-ІМІДЖЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
В. М. Кошельна
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ШЛЯХОМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. М. Кравченко
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
О. М. Малихіна, Д. С. Гергі, Т. В. Волошина
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ТА СТРУКТУРНО-ПРОЦЕСНІ ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
О. М. Письменний
КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Ю. Л. Марчук
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗМІН ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ОЦІНЦІ ЙОГО ЗДАТНОСТІ ДО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
І. М. Ріжок
УДОСКОНАЛЕННЯ ФАКТОЛОГІЧНОГО БАЗИСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА (НА ОСНОВІ МОДИФІКАЦІЇ ПРОСТОРОВО-КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ) PDF
Д. А. Рижаков
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ІЗ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
Р. Ю. Тормосов
ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ (В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ) PDF
О. Л. Федорченко
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ PDF
Х. М. Чуприна, Ю. А. Чуприна