DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2014.20.%p

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗМІН ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ОЦІНЦІ ЙОГО ЗДАТНОСТІ ДО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ

І. М. Ріжок

Анотація


Досліджено питання управлiння фiнанcoвoю cтратегiєю пiдприємcтва як oднoгo з напрямів пoдoлання кризoвoгo cтану. Прoаналiзoванo вплив екoнoмiчнoї кризи в країнi на фiнанcи пiдприємcтв; рoзглянутo етапи вiднoвлення нoрмальнoї дiяльнocтi пiдприємcтва, а cаме: аналiз фiнанcoвoгo cтану пiдприємcтва, уcунення неплатocпрoмoжнocтi, забезпечення фiнанcoвoї рiвнoваги в тривалoму перioдi. На ocнoвi прoведенoгo дocлiдження виявленo недoлiки наявних метoдик аналiзу фiнанcoвoгo cтану, визначенo прoблемнi аcпекти заcтocування зарубiжних метoдiв oцiнки ризику банкрутcтва на вiтчизняних пiдприємcтвах та наданo ряд рекoмендацiй щодо пiдвищення ефективнocтi управлiння фiнанcoвoю cтратегiєю пiдприємcтва в умoвах кризи.

Ключові слова


фiнанcoва cтратегiя підприємства; екoнoмiчна криза; банкрутcтвo; кризoвий cтан пiдприємcтва

Повний текст:

PDF

Посилання


Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. /

А.П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

Савчук В.П. Стратегии и технологии управления финансами предприятия / В.П. Савчук // Корпоративный менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 23-37.

Веретенникова Г.Д. Теоретичні засади процесу формування фінансової стратегії / Веретенникова Г.Д. – К.: Наука молода, 2004. – 215 с.

Фінансова стратегія в управлінні підприємствами: монографія / А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, Т.В. Перекрест та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 188 с.

Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. – 720 с.

Григоренко Є.О. Теоретичні та практичні аспекти процесу антикризового фінансового управління на вітчизняних підприємствах в ринкових умовах господарювання / Є.О. Григоренко // Економіка Криму. – 2012. – № 3(40). – С. 149-153.

Коваленко О.В. Антикризове управління – запорука стабільної роботи підприємства / О.В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №2, Т.3. – С. 65-68.

Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник / Э.М. Коротков. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 432 с.

Шапурова О.О. Сутність, завдання та принципи антикризового управління / О.О. Шапурова // Держава та регіони. Економіка та підприємництво. – 2009. – №1. – С. 228-232.

Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством / З.Є. Шершньова. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

Офіційний сайт Держкомстату України http://www.ukrstat.gov.ua/:

Рижакова Г.М. Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів / Г.М. Рижакова, С.П. Стеценко, З.В. Лагутіна // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №16. – С. 203 – 209.

Поколенко В.О. Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва / В.О. Поколенко, Ю.А. Чуприна, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 5. – С. 30 – 34.

Задоров В.Б. К развитию концепции «конфигураторов» для построения архитектуры информационных технологий организационных антропогенных систем / В.Б. Задоров, О.О. Васильєв // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 6. – С. 107 – 116.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © 2010-2015, Київський національний університет будівництва і архітектури