DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2014.19.%p

ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ–УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ

І. М. Ріжок

Анотація


Викладено сутність та науково-практичні переваги запропонованого підходу системної діагностики рівня загроз щодо банкрутства для організацій та підприємств, які є провідними учасниками реалізації будівельного проекту. Інноваційний характер запропонованого підходу полягає у спроможності достовірного відображення рівня загроз досліджуваної організації щодо банкрутства як формалізованої залежності від перебігу інвестиційних процесів у ході реалізації проекту.

Ключові слова


банкрутство, будівельний інвестиційний проект, суб’єкти реалізації проекту, мультикомпонентна діагностика загроз банкрутства, стадії будівельного проекту, модель «операційно-виробнича складова запобігання стану банкрутства»

Повний текст:

PDF

Посилання


Возіянова Н.Ю., Пашинська І.І. Банкрутство: економіко-правовий зміст категорії/ І.І. Пашинська// Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2012. – №4 (62). – С. 191-195.

Гук О.В Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств» http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3056

Кован С.Е. Предупреждение банкротства организаций. – М.: Инфра-М, 2011. -274 с.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Затверджено Наказом Міністерства економіки України № 10 від 17.01.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_01_17/ME01007.html.

Рач В.А. Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности / В.А. Рач, О.В. Россошанская, Е.М. Медведева // Управління проектами та розвитком виробництва: зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2010. – №4(36). – С. 62-74.

Ріжок І.М. Проблеми оцінки ймовірності банкрутства в контексті засад антикризового управління діяльністю будівельного підприємства / Формування ринкових відносин №10 (137)/2012. – С. 140-144.

Сушко В.І., Павлюк Т.С. Класифікація моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємства // Економіка: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 72-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econom_2014_1_15.pdf.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств:монографія/О.О.Терещенко-К.: КНЕУ,

-412с.

Altman E.I. Financial Ratios, Discriminated Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy / Journal of Finance. – 1968. – Vol. 23. – PP. 589–709.

Beaver W.H. Financial Rations and Predictions of Failure/ Empirical Research in Accounting Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research. -1966. - PP. 45-49.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © 2010-2015, Київський національний університет будівництва і архітектури