№ 12 (2012)

DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2012.12

Зміст

Статті

НАПРЯМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ» PDF
С. Д. Бушуєв, В. Д. Гогунський, К. В. Кошкін 5 - 7
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ В ПРОЕКТАХ PDF
О. М. Медведєва 8 - 17
СТРАТЕГІЧНА ДОВІРА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Н. С. Бушуєва, В. В. Гоц 18 - 22
МОДЕЛЬ ТРИФУРКАЦИЙ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ PDF
С. Д. Бушуев, Д. А. Харитонов, В. Б. Рогозина 23 - 25
ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ТОЧЕК БИФУРКАЦИИ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ PDF
С. Д. Бушуев, Р. Ф. Ярошенко 26 - 29
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ PDF
О. В. Бугров, О. О. Бугрова 30 - 34
МАРКОВСЬКІ МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ PDF
О. В. Власенко, В. В. Лебідь, В. Д. Гогунський 35 - 39
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ» И «МУЛЬТИПРОЕКТ» PDF
Н. В. Гайдукова 40 - 42
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ У ШВИДКІСНОМУ СУДНОБУДУВАННІ PDF
А. С. Григорян, Т. Г. Григорян, Л. Ю. Шатковський 43 - 47
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ PDF
О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій 48 - 54
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ PDF
М. С. Дорош, Д. М. Ітченко 55 - 59
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В МЕТОДЕ ПРОЕКТНОГО КОНВЕЙЕРА PDF
В. Ю. Котетунов 60 - 63
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ ЗАСОБАМИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ PDF
Н. П. Крап, В. М. Юзевич 64 - 66
ПОРТФЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
В. М. Молоканова 67 - 74
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ МУЛЬТИПРОЕКТЫ PDF
Ю. Е. Прихно 75 - 79
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТОВ/ПРОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА ИХ АДАПТИВНОСТИ PDF
А. Н. Пшинько, И. А. Гордеева, В. В. Скалозуб 80 - 85
РОЗРОБКА МАРКОВСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗМІНИ СТАНІВ ПАЦІЄНТІВ У ПРОЕКТАХ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
С. В. Руденко, М. В. Романенко, О. Г. Катуніна, К. В. Колеснікова 86 - 90
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ АУТСОРСИНГОВИХ ПРОЕКТІВ PDF
А. О. Саінчук 91 - 97
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВА ПРОГРАММ СТАБИЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ PDF
М. К. Сухонос, А. Ю. Старостина, А. Г. Райгородецкая 98 - 100
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ PDF
В. И. Чимшир 101 - 106
МЕТОД КОНСОЛИДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF
Н. С. Бушуева, Н. Ю. Егорченкова 107 - 110
ТЕОРИЯ НЕСИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИАГНОСТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ PDF
Ю. Н. Тесля, Д. А. Решотько 111 - 115
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАДАЧ ТА МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра 116 - 119
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФЛЕКТОРНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ PDF
М. Л. Чернова 120 - 123
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВУЗЛА ПІРИНГОВОЇ МЕРЕЖІ PDF
І. М. Доманецька, М. С. Петрушенко, О. В. Федусенко, А. О. Федусенко 124 - 132
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ PDF
М. М. Олексієнко 133 - 136
ОЦЕНКА В СИСТЕМЕ PERFORMANCE MANAGEMENT ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ PDF
Ю. А. Остапчук, Е. А. Рафальская, В. Ю. Синица 137 - 140
ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ НА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О. О. Білобородов 141 - 143
УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Є. В. Бородавка 144 - 149
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ PDF
С. В. Палій, М. І. Цюцюра 150 - 153
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ МОВИ UML (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ) PDF
О. І. Полотай 154 - 158
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Ю. І. Мінаєва 159 - 169
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБЪЕКТЕ НА ДИНАМИКУ ДВУХКОНТУРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ PDF
С. В. Иносов, О. В. Бондарчук 170 - 173